Slides YTT-2

Slide 25

Ý Tình Thân (2) Con đường thiền quán là tập đưa những program mới vào Alaya thức. Để rồi từ đó những program này sẽ thanh tịnh hóa những program xấu (-) trong Tàng thức.

Slide 23

Ý Tình Thân (2) Muốn chuyển hóa cái Sân thì:Tập hướng tâm về “chân, thiện, mỹ” là những điều tốt lành (+)Thực tập “Quán Xả”, “Quán Tha Thứ”…

Scroll to Top