Sổ Tay Quán Chiếu

Bài Liên Quan

Phật Pháp Căn Bản

Trong quá trình hoằng pháp, tôi đã đi thuyết giảng nhiều nơi với nhiều đề tài khác

Ai Mua Xe Rác

Nhân dịp được đọc quyển “Who ordered this truckload of dung”, tác giả là Ajahn Brahm, người

Oan Gia

Đề tài oan gia đã được thuyết giảng nhiều lần từ năm 2010 đến 2013. Tập sách

Đạo Gì

Tôi bắt đầu đến với Ðạo Phật vào lúc 15 tuổi, nhân dịp lên chùa làm lễ

Scroll to Top