Ý Tình Thân

Bài Liên Quan

Tâm và Ta

Cách đây 15 năm (năm 1990), tôi có viết quyễn “Vô Ngã”, trong đó chỉ đơn giản

Vô Ngã

Mục đích chân chính của người tu Phật là cầu giác ngộ, giải thoát. Nhưng giác ngộ

Bố Thí Ba La Mật

Ða số chúng ta ngày nay hầu như không còn biết bố thí, cúng dường một cách

Phật Pháp Căn Bản

Trong quá trình hoằng pháp, tôi đã đi thuyết giảng nhiều nơi với nhiều đề tài khác

Sổ Tay Quán Chiếu

Phật Pháp mênh mông như đại hải, học suốt đời suốt kiếp cũng không hết, nhưng về

Scroll to Top