Bố Thí Ba La Mật

Bài Liên Quan

Đạo Gì

Tôi bắt đầu đến với Ðạo Phật vào lúc 15 tuổi, nhân dịp lên chùa làm lễ

Oan Gia

Đề tài oan gia đã được thuyết giảng nhiều lần từ năm 2010 đến 2013. Tập sách

Phật Pháp Căn Bản

Trong quá trình hoằng pháp, tôi đã đi thuyết giảng nhiều nơi với nhiều đề tài khác

Ý Tình Thân 2

Tập sách này đúc kết lại những giáo lý và phương pháp được dạy trong các khóa

Scroll to Top