June 2023

Slide 50

Ý Tình Thân (3) Khi Ý, Tình, Thân tích cực (+ +) thì sẽ đưa đến hạnh phúc.Tu YTT là làm cho:Ý thanh tịnh (không tham, sân, si)Tình vắng lặng (không yêu, ghét)Thân buông xả (không ham muốn dục lạc)

Scroll to Top