Slide 50

Ý Tình Thân

(3)

Khi Ý, Tình, Thân tích cực (+ +) thì sẽ đưa đến hạnh phúc.
Tu YTT là làm cho:
Ý thanh tịnh (không tham, sân, si)
Tình vắng lặng (không yêu, ghét)
Thân buông xả (không ham muốn dục lạc)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top