Slides YTT-1

Slide 11

Ý Tình Thân (1) Mọi phiền não, buồn khổ đều thuộc Tình cảm.Mà mọi Tình cảm đều bắt nguồn từ sự nhận thức, suy nghĩ của Ý thức. Nói cách khác mọi phiền não đều có nguồn gốc từ những program sai lầm trong tâm ý của mình chứ không phải do người hay sự …

Slide 11 Read More »

Slide 09

Ý Tình Thân (1) Khi Ý nghĩ tích cực (+) tốt lành thì Tình sẽ an vui, Thân thể sẽ nhẹ nhàng, thoải mái, năng lượng tăng.Khi Ý nghĩ tiêu cực (-) xấu ác thì Tình sẽ buồn phiền, Thân thể sẽ mệt mỏi, năng lượng yếu kém.Kiểm cơ bắp là 1 phương pháp để …

Slide 09 Read More »

Slide 07

Ý Tình Thân (1) Sự phát sinh của phiền não (buồn giận) qua Ý Tình Thân.Mọi phiền não đều bắt đầu từ Ý, do chỉ trích, phán xét phải trái dúng sai, gọi là vọng tưởng.Từ đó phát sinh ra sự ưa ghét, buồn giận, gọi là vọng tình.Từ vọng tình (ưa ghét), Thân sẽ …

Slide 07 Read More »

Slide 06

Ý Tình Thân (1) Tưởng, Hành, Thức là 3 sự hoạt động của Ý. Từ đó có danh từ Ý tưởng, Ý hành, và Ý thức.Ý tưởng là khả năng thu và chiếu của Ý, có thể gọi là camera tâm.Ý hành là khả năng suy nghĩ, bàn luận của Ý, có thể gọi là …

Slide 06 Read More »

Slide 05

Ý Tình Thân (1) Sự liên quan giữa Ý, Tình, Thân.Một ý nghĩ khởi lên làm phát sinh ra 1 tình cảm. Tình cảm này sẽ dẫn đến hành động hay thái độ.Một ý nghĩ khởi lên dẫn đến 1 hành động. Hành động này sẽ làm phát sinh 1 tình cảm.

Slide 03

Ý Tình Thân (1) Ý Tình Thân chính là cách nhìn khác của 5 uẩn. Sắc chính là Thân Thọ chính là Tình Tưởng, Hành, Thức là 3 hình thái hoạt động của Ý.

Scroll to Top