September 2023

A-La-Hán

A-La-Hán A-La-Hán là người đã trừ bỏ, diệt sạch hoàn toàn 10 kiết sử (phiền não) gồm: Thân Kiến, Hoài Nghi, Giới Cấm Thủ, Dục ái, Sân Hận, Sắc ái, Vô sắc ái, Mạn, Trạo cử, Vô minh. Thân kiến (Sakkāyadiṭṭhi): là sự hiểu biết sai lầm rằng các pháp như Danh Sắc, Tứ Đại, Ngũ Uẩn …

A-La-Hán Read More »

Scroll to Top