Slide 03

Ý Tình Thân

(1)

Ý Tình Thân chính là cách nhìn khác của 5 uẩn. Sắc chính là Thân Thọ chính là Tình Tưởng, Hành, Thức là 3 hình thái hoạt động của Ý.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top