Slide 07

Ý Tình Thân

(1)

Sự phát sinh của phiền não (buồn giận) qua Ý Tình Thân.
Mọi phiền não đều bắt đầu từ Ý, do chỉ trích, phán xét phải trái dúng sai, gọi là vọng tưởng.
Từ đó phát sinh ra sự ưa ghét, buồn giận, gọi là vọng tình.
Từ vọng tình (ưa ghét), Thân sẽ hành động, tạo tác bám víu, thủ xả, gọi là vọng nghiệp.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top