Slide 06

Ý Tình Thân

(1)

Tưởng, Hành, Thức là 3 sự hoạt động của Ý. Từ đó có danh từ Ý tưởng, Ý hành, và Ý thức.
Ý tưởng là khả năng thu và chiếu của Ý, có thể gọi là camera tâm.
Ý hành là khả năng suy nghĩ, bàn luận của Ý, có thể gọi là radio tâm.
Ý thức là khả năng phân biệt, phát xét, quyết định của Ý, có thể gọi là “làm program tâm”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top