Slide 18

Ý Tình Thân

(2)

Trong con người có đủ 3 tánh: Thú tánh, Nhân tánh, Phật tánh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top