Slide 20

Ý Tình Thân

(2)

Tình là tình cảm, cảm xúc.
Chúng ta luôn phản ứng một cách máy móc theo tình cảm, tức là theo những program có sẵn trong Tàng thức.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top