Slide 14

Ý Tình Thân

(2)

Tại sao tu lâu mà không hết phiền não (tham, sân, si, buồn, giận, ganh ghét, lo sợ…).
Lý do là tu hình thức bề ngoài, không biết mình bị sai sử bởi những tập khí (program) nằm sâu trong A Lại Da thức.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top