Slide 12

Ý Tình Thân

(2)

Ý Tình Thân có thể được thể hiện trên thân con người.
Ý hay suy nghĩ nằm trên phần đầu hay bộ não.
Tình cảm nằm trên phần ngực, vùng trái tim.
Thân là phần duy trì mạng sống, gồm bộ phận tiêu hóa, sinh dục nằm ở phần bụng dưới.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top