Slide 19

Ý Tình Thân

(2)

Tánh cũng chính là Tình, gọi chung là Tánh Tình. Và nó cũng chính là những program (chương trình tâm ý) nằm sâu trong Tàng thức.
Thú tánh: đặt nặng việc ăn ngủ, tình dục.
Nhân tánh: đặt nặng về tình cảm, thương ghét.
Phật tánh: thiên về từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top