Slide 21

Ý Tình Thân

(2)

Tu tâm chính là sửa những ý nghĩ, quan niệm, nhận thức của Ý.
Sửa tánh chính là sửa những program nằm sâu trong Tàng thức.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top