Slide 15

Ý Tình Thân

(2)

Gốc rễ của phiền não là những program (được tượng trưng bằng những hạt giống màu xanh) nằm trong Alaya thức.
Những program này khi gặp nhân duyên bên ngoài kích động thì chúng sẽ biểu hiện (manifest) ra ngoài trên mặt ý thức qua sự buồn giận, âu lo, v.v…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top