Slide 16

Ý Tình Thân

(2)

Ý nghĩ biểu hiện trên mặt ý thức.
Ý thức chỉ là mặt nổi mà chúng ta có thể thấy biết được. Trong khi nguồn gốc làm phát hiện những ý nghĩ, tình cảm là những program thì nằm sâu trong Alaya thức là phần to rộng phía dưới.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top