Slide 26

Ý Tình Thân

(2)

Đây là 5 phương pháp thiền quán phổ thông để chuyển hóa phiền não thường xảy ra.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top