Slide 25

Ý Tình Thân

(2)

Con đường thiền quán là tập đưa những program mới vào Alaya thức. Để rồi từ đó những program này sẽ thanh tịnh hóa những program xấu (-) trong Tàng thức.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top