Thiền viện Tánh Không

Ngày 4-8 tháng 8

Khóa Tu Bốn Vô Lượng Tâm

Lautenthaler Strasse 2
38644 Hahnenklee (Goslar), Germany
Liên lạc:
Minh Giác: thienmai.de@gmail.com
Thanh Lương: thanhluong03@gmail.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top