Chùa Phước Huệ

Ngày 7,8,9 tháng 4

Khóa tu Ý Tình Thân

365 Victoria St
Wetherill Park, NSW 2164, Australia
Liên lạc:
Thanh Diệu: +61 407 484 020
Tâm Lộc: +61 460 023 447
Email:quanchieu02@gmail.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top