Đời là cõi tạm

Cuộc đời là cõi tạm
Thân người áo khoác tạm
Nhà ở, xe đi tạm
Tiền của, vật chất tạm
Vợ chồng, con cái tạm
Tất cả chỉ là tạm.
Tâm hằng biết như thế
An nhiên xài đồ tạm
Để tích tụ phước đức
Đến ngày cần ra đi
An nhiên xả đồ tạm.

6/2014

Scroll to Top