Thương Ghét

  1. Ða số người thường suốt ngày sống trong sự thương ghét. Người nào vừa ý, hợp ý mình thì thương, kẻ nào trái ý mình thì ghét.
  2. Khi bắt đầu biết đạo thì tập tánh bình đẳng, không thương người này ghét người kia.
  3. Sau khi hiểu đạo thì chỉ còn tình thương. Thấy ai cũng là bà con thân thuộc của mình từ nhiều đời, và thấy ai cũng đáng thương hết.
Scroll to Top