Ba Lời Nguyện Của Thắng Man Phu Nhân

Tất cả chư Phật, trước khi thành Phật đều trải qua Bồ Tát Ðạo. Tất cả chư Bồ Tát, khi hành Bồ Tát Ðạo đều phát nguyện. Phật A Di Ðà có 48 lời nguyện, Phật Dược Sư có 12 lời nguyện, Bồ Tát Phổ Hiền có 10 lời nguyện, Bồ Tát Quán Thế Âm có 12 lời nguyện, Bồ Tát Ðịa Tạng cũng có nguyện :”địa ngục vị không, thề bất thành Phật”, v.v…
Sau đây là ba lời nguyện của Thắng Man Phu Nhân, con gái của vua Ba Tư Nặc và Mạt Lợi Phu Nhân. Trích từ Kinh Thắng Man (Sri Mala Sutra).

1) Nguyện đời đời sinh ra được trí huệ biết đúng chánh pháp và hành đúng chánh pháp.
2) Nguyện đem chánh pháp giáo hóa chúng sinh không nhàm mỏi.
3) Nguyện đem thân mạng, tài sản bảo hộ chánh pháp.

Tất cả hạnh của chư Bồ Tát tuy nhiều như số cát sông Hằng nhưng thảy đều nhập vào trong ba lời đại nguyện này.
Các phật tử nào đã thọ Bồ Tát giới thì nên thọ trì và thường xuyên phát ba lời nguyện này để nó hướng dẫn ta mãi mãi đi trên con đường của Bồ Tát.
 

Trích từ băng : Ba lời nguyện Thắng Man phu nhân

Scroll to Top