Bốn Vô Lượng Tâm

Bốn tâm vô lượng: từ, bi, hỷ, xả là những đức tính tốt mà người tu hành cần trau dồi và phát triển đối với chúng sinh. Do chúng sinh vô lượng nên tâm cũng hướng tới vô lượng chúng sinh.
Từ bi không có nghĩa là phải thương yêu người khác. Hỷ không có nghĩa là phải vui với mọi người. Xả không có nghĩa là xả bỏ cái gì.
Bốn vô lượng tâm trước hết là những tâm niệm, hay ý nghĩ được khởi lên trong tâm.
Từ là tâm mong cầu cho người khác được an vui hạnh phúc.
Bi là tâm mong cầu cho người khác được thoát khổ.
Hỷ hay tùy hỷ là tâm vui mừng khi thấy người khác làm việc lành và hưởng quả lành.
Xả là tâm bình thản khi gặp sự vật xảy ra trái ý mình, vì đã hiểu rõ luật nhân quả.
Bốn tâm niệm này ít khi khởi lên trong tâm chúng ta mà thay vào đó là những tâm niệm tham, sân, si, buồn giận, lo sợ, v.v…
Muốn có được bốn tâm vô lượng này chúng ta cần phải tu tập bằng cách phát nguyện, khởi lên thường xuyên bốn tâm niệm này. Từ từ những lời nguyện này ăn sâu vào tâm thức và sẽ hướng dẫn ta thực hành đúng theo chiều huớng từ, bi, hỷ, xả.
 
Sau đây là bốn lời nguyện :

  1. Nguyện cho chúng sinh được an vui hạnh phúc và hay tạo nhân lành.
    2. Nguyện cho chúng sinh thoát ly mọi đau khổ phiền não và không tạo nhân ác.
    3. Nguyện cho chúng sinh biết tùy hỷ với mọi việc lành.
    4. Nguyện cho chúng sinh có tâm xả, không buồn giận khi sự vật không theo ý mình.

An vui hạnh phúc là quả, hay tạo hạnh lành là nhân. Ðau khổ phiền não là quả, tạo điều ác là nhân. Do đó khi phát nguyện, ta nguyện cho chúng sinh được hưởng cái quả và tạo nên cái nhân tương ứng.
 

Thích Trí Siêu

Scroll to Top