Chú Kim Cang Tát Đỏa

Trong Phật giáo Tây Tạng có pháp môn quán tưởng và trì chú Kim Cang Tát Đỏa (Dorjé Sempa) tiếng Sanscrit là Vajrasattva. Hiện nay có một số Phật tử Việt Nam theo học với các vị Lạt Ma Tây Tạng, nên tôi ghi ra dưới đây bài chú Kim Cang Tát Đỏa (còn gọi là chú bách tự) bằng Sanscrit và Tạng ngữ để tiện việc tham khảo.

Sanscrit :
Om vajrasattva samaya manupalaya, vajrasattva tenopa tistha dridho me bhava, suto ksiyo me bhava, supo ksiyo me bhava, anurakto me bhava, sarva siddhim me prayatsa, sarva karma su ca me, cittam shriyam kuru hum, ha ha ha ha hoh bhagavan, sarva tathagata vajra ma me munca, vajra bhava, maha samaya sattva ah (hum phat).

Tạng ngữ :
Om benza sato samaya manu palaya, benza sato tenopa, tit cha dridho mebhawa, suto khayo mebhawa, supo khayo me bhawa, anurakto me bhawa, sarwa siddhi me trayatsa, sarwa karma su cha me, tchi tang shiri yang kuru hung, ha ha ha ha ho bhagawan sarwa tathagata benza ma mé muntcha, benzi bhawa, maha samaya sato ah.

Chú thích:
Phái Gelugpa (Hoàng mạo phái) tụng 2 chữ cuối là hum phat. Còn các phái khác không tụng 2 chữ này.
Trong Tạng ngữ không có chữ “V” nên vajrasattva trở thành benza sato.

Ngoài chú bách tự còn có chú Kim Cang lục tự là : Om vajrasattva hum (Om benza sato hung).

Thích Trí Siêu
23/3/06

Scroll to Top