Chú Đại Bi

Namo ratna tràyàya namo àryàvalokitesvaràya
Bodhisattvaya mahasattvaya mahàkarunikàya
Om sarva rabhaye sudhanadàsya
Namo skritva imam aryàvalokitesvaraya ramdhava
Namo narakindi hrih mahà vadha svàme
Sarva athadu subham ajeyam sarva sata
Nama vasat namo vaga mavatatu
Tadyathà. Om avaloki lokate karate
E hrih mahàbodhisattva sarva sarva màlà màlà
Mahima hrdayam kuru kuru karmam
Dhuru dhuru vàjayate maha vàjayate
Dhara dhara dhrini svaràya
Cala cala mama vamara muktele
Ehi ehi shina shina àrsham pracali
Vasha vasham prashàya
Huru huru mara huru huru hrih
Sara sara siri siri suru suru
Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya
Maitreya narakindi dhri shnina
Payamana svaha siddhàya svàhà
Maha siddhàya svàhà
Siddha yoge svaraya svaha
Narakindi svàhà
Marànara svàha
Shirasam amukhàya svàhà.
Sarva maha asiddhaya svàhà
Cakra asiddhaya svàhà 
Padma kastaya svàhà
Narakindi vagaraya svàhà
Mavari shankaràya svàhà
Namo ratna tràyàya namo àryàvalokitesvaraya svàhà
Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà. 

Hiện nay có nhiều người trì tụng chú Đại Bi, cả tiếng Việt lẫn tiếng Tàu. Cách đây hơn 17 năm, tôi có dịp chép lại chú Đại Bi tiếng Phạn (Sanskrit), nhưng vì lâu quá nên không còn nhớ chép lại từ tài liệu nào. Nay tôi ghi lại đây để cho quý Phật tử tham khảo, nếu vị nào tìm được tài liệu chính xác hơn thì xin hoan hỷ cho biết, tôi sẽ hoàn chỉnh lại. Chú Đại Bi tiếng Việt phiên âm tương đối gần giống tiếng Phạn hơn so với chú Đại Bi tiếng Tàu. Trong việc trì tụng thần chú, có người thích tụng tiếng Phạn vì tụng đúng âm thì càng tốt. Về cách phát âm thì đọc theo kiểu tiếng Pháp giống hơn là tiếng Anh. Tuy nhiên tụng thần chú quan trọng ở lòng thành chứ không bắt buộc phải tụng cho đúng âm giọng tiếng Phạn, tiếng Tàu hay Việt. 

Chú Đại Bi nằm trong “Kinh Đại bi tâm đà la ni”. Phật nói chú này là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước và chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này do Quan Thế Âm bồ tát nói. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.

Thích Trí Siêu
28/4/04

Scroll to Top