Ý Tình Thân

Người Đọc: Nhóm Diệu Pháp Âm

Người Đọc: Diệu Thới

Bài Liên Quan

Bồ Tát Hạnh

Sau khi phát tâm Bồ Ðề (còn gọi là Bồ Ðề Tâm nguyện), hành giả Bồ Tát

Bố Thí Ba La Mật

Ða số chúng ta ngày nay hầu như không còn biết bố thí, cúng dường một cách

Ý Tình Thân

Ý, Tình, Thân là một đề tài vô tận vì đó là những yếu tố cấu tạo

Vô Ngã

Mục đích chân chính của người tu Phật là cầu giác ngộ, giải thoát. Nhưng giác ngộ

Ai Mua Xe Rác

Nhân dịp được đọc quyển “Who ordered this truckload of dung”, tác giả là Ajahn Brahm, người

Scroll to Top