Thiền Tứ Niệm Xứ

Người Đọc: Thanh Như

Bài Liên Quan

Bố Thí Ba La Mật

Ða số chúng ta ngày nay hầu như không còn biết bố thí, cúng dường một cách

Tâm Và Ta

Cách đây 15 năm (năm 1990), tôi có viết quyễn “Vô Ngã”, trong đó chỉ đơn giản

Ai Mua Xe Rác

Nhân dịp được đọc quyển “Who ordered this truckload of dung”, tác giả là Ajahn Brahm, người

Ý Tình Thân

Ý, Tình, Thân là một đề tài vô tận vì đó là những yếu tố cấu tạo

Bồ Tát Hạnh

Sau khi phát tâm Bồ Ðề (còn gọi là Bồ Ðề Tâm nguyện), hành giả Bồ Tát

Scroll to Top