Đạo Gì?

Người Đọc: Diệu Thới

Người Đọc: Mộng Lan & Trọng Nghĩa

Bài Liên Quan

Bồ Tát Hạnh

Sau khi phát tâm Bồ Ðề (còn gọi là Bồ Ðề Tâm nguyện), hành giả Bồ Tát

Đạo Gì?

Tôi bắt đầu đến với Ðạo Phật vào lúc 15 tuổi, nhân dịp lên chùa làm lễ

Vô Ngã

Mục đích chân chính của người tu Phật là cầu giác ngộ, giải thoát. Nhưng giác ngộ

Thiền Tứ Niệm Xứ

Quyển sách nhỏ này được viết ra nhằm mục đích giới thiệu với quý độc giả đang

Ý Tình Thân

Ý, Tình, Thân là một đề tài vô tận vì đó là những yếu tố cấu tạo

Scroll to Top