Góp Nhặt

Người Đọc: Diệu Thới

Bài Liên Quan

Tâm Và Ta

Cách đây 15 năm (năm 1990), tôi có viết quyễn “Vô Ngã”, trong đó chỉ đơn giản

Bố Thí Ba La Mật

Ða số chúng ta ngày nay hầu như không còn biết bố thí, cúng dường một cách

Ai Mua Xe Rác

Nhân dịp được đọc quyển “Who ordered this truckload of dung”, tác giả là Ajahn Brahm, người

Đạo Gì?

Tôi bắt đầu đến với Ðạo Phật vào lúc 15 tuổi, nhân dịp lên chùa làm lễ

Scroll to Top