Slide 23

Ý Tình Thân

(2)

Muốn chuyển hóa cái Sân thì:
Tập hướng tâm về “chân, thiện, mỹ” là những điều tốt lành (+)
Thực tập “Quán Xả”, “Quán Tha Thứ”…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top